/*----END HEADER Floating----*/ /*----START HEADER Floating----*/
/*----END HEADER Floating----*/

Pidato Sunda - Syukuran Nyambut Kalahiran Orok (Anak)

Dibawah ini adalah contoh Pidato Bahasa Sunda tentang menyambut kelahiran anak (bayi), yang mana biasanya dalam acara penyambutan kelahiran seorang anak/bayi karena telah lahir kedunia ini seyogyanya pidato tersebut dibawakan oleh anak dari bayi tersebut. Dan jika Anda adalah seorang ayah yang merasa kesulitan dalam mencari bahan atau contoh pidato tentang kelahiran anak dalam bahasa Sunda maka pidato dibawah ini bisa menjadi gambaran bagi anda, namun perlu diingat bahwa pidato ini bukanlah sebuah pidato untuk acara syukuran Aqiqah karena acara Aqiqah itu adalah perayaan syukuran kelahiran anak pada hari ke-7, atau 14 ditantai dengan penyukuran rambut sang bayi. Tetapi contoh pidato dibawah ini hanyalah sebuah contoh pidato syukuran atas kelahiran seorang bayi semata, karena telah terlahir dengan penuh keselamatan dan berkah.


Assalamu'alakum Wr. Wb


ALHAMDULILLAHI RABBIL'ALAMIIN WABIHI NASTA'IINU 'ALAA UMURID DUNYA WADDIN. WASSALAATU WASSALAAM 'ALAA ASYRAFILMRSALINA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALIHI WASHAHBIHII AJMAI'IIN.

Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji  sinareng syukur ka hadirat Allah SWT. Tina saneskanten ni'mat sareng karunia-Na anu parantos dipaparinkeun ka urang sadaya.

Salajengna shalawat sareng kasalametan mugi tetep dilimpahkeun ka panutan urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Sareng ka sadaya kulawargina, para sahabatna, sareng para pengikutna anu nganut kana ajaran anjeunna, anu malah mandar urang oge kawuwuh ku rahmat sareng kasalametanana.

Salajengna teu hilap simkuring ngahaturkeun rebu nuhun ka para wargi sadaya, anu parantos tiasa nyaosan kanggo ngahadiran undangan ieu, kanggo maparin do'a restuna kana kahadiran pun anak anu ka....... nu lahir dina dinten......... kaping...... nu parantos kalangkung.

Nu mudah-mudahan ku berkah du'a ti para wargi sadaya, simkuring sakulawargi dipaparin kasalemetan sareng kasejahteraan hirup. Saterasna ka para Bapa, Ibu sareng saderek sadaya nu ngaraos ngiring ngabantu, boh mangrupi saran atawa nasehat ka pun bojo demi kalancaran lahirna bayi dina saat anu bagja ieu, simkuring ngahaturkeun nuhun. Dina kasempetan ieu simkuring nyuhunkeun disaksen ku para wargi sadaya, wireh pun anak anu nembe dilahirkeun dipaparin jenengan "..........................................."

Sareng sabagi limpahan rasa syukur simkuring ka Allah SWT, anu mana parantos maparin karuniaNa ka urang sadaya. Para wargisadaya diundang ku simkuring kadieu, kanggo sakadar tuang leuet alakadarna. Salajengna upami aya kakirangan, boh anu ngeunaan panampian/panyabutan atawa hidangan anu ku simkuring disayogikeun engke, dihapunteun aku kasuhun ka para wargi sadaya. 

Sakali deui mugi-mugi urang sadaya kalebet jalmi anu kersa syukuran ka Allah tina saniskanten ni'mat sareng karuniaNa. Margi ngemutkeun pidawuh Allah dina Al-Quran surat Ibrahim ayat 7:

WA IDZ TA ADZDZANA RABBUKUM LA-INSYAKARTUM LA AZIIDA NAKUM WALA'IN KAFARTUM INNA 'ADZAABII LASYADID

"Jeng (sing inget) nalika Pangeran maraneh cumeluk:  Saestuna upami maraneh muji syukur, tangtu Kami baris nambahan (karunia) ka maraneh, jeng upami maraneh kufur,nya saestuna siksaan kami kacida peurihna" 

Rupina cekap sakitu nu ka pihatur, akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb0 Komentar :

Posting Komentar

Copyright ©2014 Blog Mamen