/*----END HEADER Floating----*/ /*----START HEADER Floating----*/
/*----END HEADER Floating----*/

Contoh Pidato Bahasa Sunda Ulang Tahun Anak

Pada artikel sebelumnya Mamen telah posting contoh pidato pada perayaan acara ulang tahun dalam bahasa Indonesia, nah sekarang khusus bagi warga Jawa Barat, terutama bagi adik-adik yang masih duduk di bangku SMP dan SMA, kali ini Mamen akan berbagi dengan kamu contoh pidato ulang tahun anak tapi dalam bahasa Sunda. Dewasa ini, menggunakan bahasa sunda itu merupakan sesuatu yang jarang sekali, terlebih di acara-acara yang bersifat formal. Maka dari itu selaku warga negara yang baik, kita harus bisa melestarikan budaya kita sendiri, yakni dengan mempopulerkannya di dalam kehidupan dan lingkungkan kita sehari-hari.

Sama halnya dengan pidato bahasa Indonesia, teman-teman tidak boleh melupakan poin-poin pidato, yang mana poin-poin tesebut merupakan suatu kesatuan yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari dengan yang lainnya, juga yang tida kalah penting adalah dengan persiapan pidato, teman-teman harus bida menyiapkan materi sebelum berbicara didepan umum, hal ini berguna agar teman-teman tidak grogi dan percaya diri ketika berbicara didepan umum. Baiklah ini dia contoh pidato Bahasa Sunda tentang Acara ulang Tahun Anak:


Assalamu'alaikum Wr Wb,..


Bapa-bapa, ibu-ibu saderek-saderek sadayana anu ku simkuring dipihormat.

Kalayan asma Allah Nu Maha Welas tur Nu Maya Asih. Langkung ti payun izinkeun simkuring ngadugikeun ucaapan terima kasih kana saniskanten perhatosan bapa-bapa, ibu-ibu sareng saderek sadaya anu parantos kersa ngaluuhan kana uleman simkuring ieu.

Shalawat saeng salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya kangjeng Nabi Muhammad SAW, sareng kulawargina, para sahabatna tug dugi ka urang sadayana anu mudah-mudahan kawuwuh rahmat sareng kasalametanana. Dupi maksad uleman simkuring ieu taya sanes kanggo syuuran dina mempperemut dinten kalahiran pun anak wasta (nama anak) dina ulang tauna anu ka (umur anak).

Tujuan simkuring ngayakeun paremutan ieu sanes kanggo ngamanjakeun pun anak atawa miceun rijki sakedik anu taya gunana. Justru simkuring ngayakeun paremutan ieu nyaeta kanggo langkung ngemut-ngemut kawajiban simkuring salaku orang tua sareng kawajiban un anak sabagi tunas harapan bangsa. Sarta sasuai sareng kahoyong urang sadaya hoyong gaduh putra anu soleh anu dipirido ku Allah SWT. Margi upami ngemutkeun salah sawios katerangan anu kaunggel dina hadits Rasululloh, anu kie unggelna:


IDZA MATABNU ADAM INQOTHA'A 'AMALUHU ILLAA MIN TSALAATSIN SHADAQOTIN JARIYATIN AU ILMU YUNTADA'U BIHI AU WALADUN SHAALIHUN YAD'ULAHU.

"Upama maot anak adam (manusa) mangka pegat sagala amalna kajaba tilu perkara, (nyaeta) shodaqoh jariyah, ilmu anu mamfaat, boga anak anu sholeh anu ngadu'akeun janu jadi indung bapana".

Ku ayana kitu simkuring ngayakeun paremutan ieu, simkuring salaku orang tuana secara hanteu langsung parantos diemutkeun, yen sumkuring kedah tanggel waler sabage kapala kulawarga.

Naon margina kitu? Ku ayana paremutan ieu jelas yen yuswa pun anak parantos nambihan, otomatis biaya kanggo kapentinganana oge nambihan, ku margi kitu berarti simkuring dituntut sangkan langkung giat dina usaha pikeun ningkatkeun kasejahteraan kulawarga. Mangka kulantaran kitu, simkuring peryogi introspeksi diri, mana hal-hal anu ku simkuring peryogi didangdosan jeng mana kaunggulan-kanggulan anu peryogi ku simkuring ditingkatkeun, boh dina ngadidik putra atawa dina ningkatkeun kasejahteraan kulawarga. Kanggo simkuring paermutan ieu hartosna parantos tambih yuswa sataun sarta ngemutan yen pun anak eta engke bakal teras majeng janten dewasa. Harepan simkuring mudah-mudahan dina nempuh jalan nuju kana jalan kadwasaanana engke, pun anak eta hente nyimpang tina naon-naon anu parantos jadi harepan sareng cita-cita simkuring, sangkan janten putra anu soleh anu berguna pikeun orang tua, kulawarga, bangsa, nagara katut agama. itu anu ngarupikeun harepan sareng cta-cita simuring ku ayana paremutan ieu, mudah-mudahan aya mamfaatna kanggo urang sadayana umumna kanggo pun anak khususna.

Akhirna upami aya kakirarangan boh dina sambutan atawa dina jamuan anu sederhana ieu, simkuring nyuhunkeun pangapuntena ka para wargi sadaya.

Mudah-mudahan Allah SWT ngabulkeun kana sadaya permaksadan ieu. Amin ya mujibas sailin, walhamdu lillah Rabbil 'alamin

Wassalamu'alakum Wr Wb.0 Komentar :

Posting Komentar

Copyright ©2014 Blog Mamen